Juhtimissüsteem

Klientidele kvaliteetse ehitus- ja projekteerimisteenuse tagamisel rakendame järgmisi põhimõtteid:

 • Protsessikeskne ja süsteemne lähenemine juhtimisele
 • Töötajate kaasamine
 • Vastastikku kasulikud suhted klientide, partnerite ja tarnijatega
 • Kliendikesksus
Maru kontor aerofoto

Protsessikeskne ja süsteemne lähenemine juhtimisele

Oleme planeerinud tegevused ning taganud ressursid, mis on vajalikud eesmärkide saavutamiseks ja kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse nõuete täitmiseks.

Töötajate kaasamine

Usume, et kõik AS-i Maru Ehitus töötajad mõjutavad ettevõtte töö tulemuslikkust ja kvaliteeti. Kvaliteetse teenuse pakkumise eelduseks peame töötajate oskuste ja teadmiste plaanipärast täiendamist. Hindame motiveeritud ja haritud töötajaid ning soodustame enesetäiendamist.

Vastastikku kasulikud suhted klientide, partnerite ja tarnijatega

Usume,et vastastikku kasulikud suhted tõstavad kõikide osapoolte võimet väärtusi luua.

Kliendikesksus

Kliendi rahulolu on meile väga tähtis, seetõttu püüame leida parimaid lahendusi, mis vastavad kliendi nõudmistele täna ja tulevikus.

Pidev parendamine ja faktidel põhinev otsustusviis

Hindame ja suuname kvaliteedisüsteemi ajakohasust ja pidevat täiustamist juhtkonnapoolsetel ülevaatustel.

Töökeskkond

Pöörame suurt tähelepanu ka tööohutusele ja keskkonnasäästlikule tegevusele, et tagada kõikidele meeldiv ja turvaline töökeskkond.

ISO sertifikaadid

Meie juhtimissüsteem on tunnistatud Kiwa Inspecta poolt väljastatud ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 sertifikaatide vääriliseks.

sisu-pilt-5

Kvaliteet

Maru Ehitus AS on edukaks toimimiseks üles ehitanud standardi ISO 9001 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi. Kvaliteedisüsteemi ajakohasust ja pidevat täiustamist hinnatakse ning suunatakse igapäevase töö, auditite ja juhtkonnapoolsete ülevaatuste kaudu, kus mõjusate otsuste aluseks on andmete ja informatsiooni analüüs.

Keskkond

Keskkonna- ja säästva arengu küsimused mõjutavad üha enam kogu ühiskonda, karmistunud on keskkonnaalased õigusaktid ja muud keskkonnaprobleeme reguleerivad meetmed. Seetõttu on AS Maru Ehitus juurutanud oma töökorraldussüsteemi keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 standardi nõuded. Oleme välja arendanud ja ellu viinud keskkonnapoliitika ja -eesmärgid arvestades õigusaktide nõudeid ja meie tegevusega seotud olulisi keskkonnaaspekte.

sisu-pilt9

Töötervishoid ja tööohutus

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi ISO 45001 nõuded on  integreeritud ettevõtte tegevusse.

Meie eesmärgiks töötervishoiu ja -ohutusalases tegevuses on järjepidev sisekontroll nii ehitusobjektidel kui ka kontoris ohutu ja meeldiva töökeskkonna tagamiseks ja töötamisega kaasnevate riskide vähendamiseks.

Töötame selle nimel, et meie ettevõttes ei juhtuks tööõnnetusi ega intsidente.

Töötervishoiu ja tööohutuse alases tegevuses  lähtume riskianalüüsi käigus tuvastatud töökeskkonna riskidest, pideva parendamise põhimõttest ja kehtivatest seadusandlikest nõuetest.

Eesmärgi saavutamiseks lähtume järgnevatest põhimõtetest (ohutuse 10 käsku):

 • kõik töötajad saavad ohutusalase väljaõppe
 • kõik töötajad läbivad tervisekontrolli
 • kõik töötajad varustatakse ettenähtud ja sobivate isikukaitsevahenditega
 • tööde organiseerimisel lähtume riskianalüüsi käigus tuvastatud riskidest
 • objektidel juhindume „Objekti töösisekorrareeglitest“
 • kõik objektil töötavad isikud varustatakse „AS Maru Ehitus objektil viibimise meelespea“ voldikuga
 • igal objektil on hädaolukorraks valmisoleku plaan
 • igal objektil on tööohutuse ja esmaabiandja väljaõppega töötaja
 • iga töötaja vastutus on peatada töö, mis on ohtlik endale ja/või kaastöötajale
 • kõigil objektidel toimub regulaarne sisekontroll

Sertifikaadid